33

سال نو مبارک

سال نو آمد، سپاس ! ای جاودان
جـــان ما آسوده دار و شـــــادمان
هم خـِرَد افزای و هم مهر و توان
روز نــــو، امـّــید نو بر دل نشـــان
گشت گرداگرد مهر تابناک ایران زمین
روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین
ای تو یزدان ای تو گرداننده‌ی مهر و سپر
بر ترینش کن برایم این زمان و این زمین

ای ایزد توانا ( هر که هستی و هر چه نامت نهاده اند به هر کیشی ) ! دل در گرو تو داریم و ایمان به حضور جاویدت ! که عشق را از برای انسان تحفه سبزی نهادی که شب در آرزوی آن روز کند و روز به تمنای آن شب ! ای ایزد بخشاینده ! نوروز است . پس به بندگانت عشق پیشکش دار .

دلهایمان به مهر گرم است و چشمانمان به محبت پر فروغ . کینه از دل پر مهر گریزان است و خورشید گذشت بر مینوی آن تابان ! اگر دست سردی در تمنای گرمای دستی پر مهر به انتظار نشسته ، اگر نرگس چشمانی، بی قرار حضور عزیزی است خسته، علاج مهر است و درمان سوز دل . ای ایزد بخشاینده ! نوروز است . به بندگانت مهر پیشکش دار .

  ای ایزد توانا ( هر کسی هستی و هر چه نامت نهاده اند به هر کیشی ) ! غم بر خانه هایمان خیمه زده و دلهایمان مشحون از ملال گشته . ذهنها خسته است و جانها درمانده . حال آنکه بهار است و هستی به غوغا برآمده . ای اهورمزد توانا ! خود میدانی که غم، ستون خیمه اهریمن است و ملال ،نه بایسته آدمی ! که جهان با شادی بر پا است و کائنات به تکاپو بر جا است . ای ایزد بخشاینده ! نوروز است . به بندگانت شادی پیشکش دار.

/ 1 نظر / 31 بازدید