دنیای این روزای من

اگر تنهاترین تنهایان هم شوم باز هم خدا هست...او جانشین همه نداشتن هاست...اگر تمامی خلق گرگ هار شوند...و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد...تو مهربان جاودان آسیب ناپذیر من هستی...ای پناهگاه ابدی... تو می توانی جانشین همه بی پناهی هایم شوی

مرداد 94
2 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
5 پست
بهمن 93
1 پست
مهر 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
4 پست